תקנון ותנאי שימוש באתר "הגפן" הוצאה לאור

 

  1. כללי

1.1     אתר "הגפן" הוצאה לאור (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל. האתר הינו בבעלות "הגפן" הוצאה לאור ע"ר ("הגפן")

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

1.2     קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

האתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הגפן אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

  1. תנאי סף לביצוע עסקה באתר

2.1 רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין).

  1. פרטי משתמש ופרטיות

3.1    בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוניי. יתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2    כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (כאמור בסע' 6.5 לתקנון זה).  אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

3.3    בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

  1. תשלום ואספקה

4.1      החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחויב בגינו. הגפן אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

4.2     מכיוון שהגפן הינה עמותה רשומה, המחירים באתר אינם כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. ככל שמוצר מסוים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו עליך בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכול בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן על ידך.

4.3     תנאי ומועדי האספקה :

4.3.1        באמצעות שירותי דואר ישראל כדואר רגיל או אקספרס בהתאם לכדאיות השירות או לפי בקשת הלקוח. אספקת המוצר תתבצע בהתאם למועדי אספקה של דואר ישראל. הוצאת הגפן אינה אחראית לכל איחור או לנזק שעלול להגרם למוצר במהלך אספקתו מדואר ישראל.

4.3.2         איסוף עצמי ע"י הלקוח – יבוצע בתיאום מראש, במשרדי הוצאת "הגפן", בכתובת: רח' שמוטקין 8, ראשון לציון. שעות הפעילות של משרדי הגפן הינן בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 17:00.

4.3.3         דואר חו"ל (בדואר אויר) אספקת המוצר תתבצע בהתאם למועדי אספקה של דואר ישראל (לרוב, בתוך 21 ימי עבודה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). זמני האספקה לחו"ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד. הוצאת הגפן אינה אחראית לכל איחור באספקת המוצר הנגרם על ידי צד שלישי.

4.4      הוצאת "הגפן" אינה אחראית לאובדן המוצר בדואר, אם כי תעשה מאמץ להציע ללקוח פתרונות אחרים העומדים לרשותה כדי להקטין את הנזק ואת עוגמת הנפש הנגרם ללקוח על ידי צד שלישי. הוצאת "הגפן" אינה מחוייבת במקרה זה להחליף את המוצר שאבד במוצר תואם, דומה או אחר.

  1. ביטול עסקה

הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה.

5.1 ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"לoffice@ha-gefen.org.il. במקרה זה, הגפן תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.

5.2    ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל office@ha-gefen.org.il במקרה כזה, הגפן תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו.

עליך להחזיר את המוצר למשרדי "הגפן" הוצאה לאור, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ובמקרה של ספרים – ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הגפן לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

  1. תנאים נוספים

6.1  מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של הגפן, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2    החברה תישא במישרין או בעקיפין באחריות כקבוע בדין למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם . במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל הגפן בכדי לפתור תלונות אלו.

6.3   האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. הגפן אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הגפן, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הגפן או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והגפן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

6.4   הינך משחרר בזאת את הגפן מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

6.5     רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הגפן נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הגפן אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי הגפן (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את הגפן מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הגפן ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

6.6 המשתמש באתר מתחייב שלא להקליד ולא להעלות לאתר האינטרנט כל מידע המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן או רוטינות תכנות מחשב אחרות המיועדות לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר האינטרנט או למידע, או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של הגפן ו/או צד ג'.

6.7    הגפן אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הגפן, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת הגפן אך לא חייבת להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

6.9     במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית הגפן, אך לא חייבת, לבטל עסקה.

  1. העלאת תגובות גולשים לאתר

 

7.1 הוצאת הגפן שומרת על זכותה למחוק כל פרסום בעל אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב, תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מפורסמים ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הגפן, מנהליה, עובדיה וכל מטעמה בקשר לכך.

  1. קניין רוחני

8.1    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, בתמונות, באיורים, בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של הגפן בלבד, ו/או ספקיה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הגפן, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהגפן. כל מי שינסה לעשות שימוש בקניין הרוחני של הגפן יהא חשוף לתביעה משפטית בפני הערכאה המוסמכת על פי הדין.

בתנאי שימוש אלו – "תכני האתר" – כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכול בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות הגפן ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר להגפן זכות שימוש בו.

8.2    סימני המסחר באתר הם קניינה של הגפן, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים – קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

  1. קישורים ופרסומות

9.1     הגפן אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והגפן לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל הגפן אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

9.2     האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

  1. הפסקת שימוש ושיפוי

10.1    החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר .IP

10.2     היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי הגפן, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

10.3     במידה והגפן תבחר כך, אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.